dead tree in the mist
dead tree in the mist

Location: Horsley Nov 2011